چهارشنبه 2 مهر 1399  

معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی

شرح وظایف.

*  تعیین سیاستها و خط مشی های دانشگاه علوم پزشکی آبادان در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
 
  
*  تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی دانشگاه
 
  
*  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه 
 
  
*  تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور پرسنلی، اداری، خدمات پشتیبانی، مالی، نگهداری حسابها، انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجرای آنها
 
  
*  نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری، عمرانی و اختصاصی
 
  
*  نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسابها، اسناد و گزارشهای مالی
 
  
*  ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و دانشگاه
 
  
*  مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار وتشکیلات،سیستمها و روشها، طبقه بندیمشاغل و آموزش علوم و فنون اداری- مدیریتی
 
  
*  تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامه های مصوب وزارت متبوع
 
  
*  تهیه و ارائه مناسبترین طرحهای معماری و عمرانی واحدهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی منطبق بااصول علمی و امکانات و شرایطجغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی
 
  
*  بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی
 
  
*  نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی
 
  
*  اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
 
  
*  نظارت بر انجام امور حقوقی دانشگاه و حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه
 
  
* ابلاغ قوانین، مصوبات، آئین نامه ها و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه و وابسته دانشگاه
 
  
*  تهیه و تنظیم طرحها و لوایح پیشنهادی در ارتباط با ماموریت حوزه معاونت
 
  
*  نظارت، پایش و ارزشیابی سیاستها، برنامه ها، طرحها و فعالیتهای در حال اجرا
 
  
*    طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز سلامت و آموزش پزشکی
 


      *    تهیه، تنظیم واجرای برنامه های مربوط به ارائه خدمات آماری مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نظارت بر        

      حسن اجرای آنها
 
  
      *   جمع آوری، جمع بندی، طبقه بندی، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهای سلامتی و آموزشی