دوشنبه 5 خرداد 1399  

معرفی

معاون توسعه مدیریت و منابع.


نام و نام خانوادگی: دکتر فرشید بهشتی
رشته تحصیلی: پزشک عمومی